เทคนิกการเขียน ตำรา/หนังสือ และเอกสารคำสอน
วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควิทน์ทวีวัฒน์

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
17/08/2564 รูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น