เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลียนประสบการณ์การสอนในหัวข้อ  Tips to Improve Listening and Speaking Skills Livestream ผ่านทาง Facebook Page:Culi Chula จัดโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 13  สิงหาคม 64

ความคิดเห็น