นายคชาธร วงศ์นิมิตร

ได้ผ่านการวัดความรู้ เรื่อง วิทยาการคำนวณ

จากโรงเรียนบ้านวังกะทะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ความคิดเห็น