ผู้วิจัย

ธงรบ ขุนสงคราม/ ธนวุฒิ ตั้งสอนบุญ/ วีระยุทธ์ พรมดิราช/ สุมนัสชนก นาคแท้/ เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการฝึกปฏิบัติเครื่องลมของนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการฝึกปฏิบัติเครื่องลมก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติทักษะด้วยรูปแบบการฝึกปฏิบัติเครื่องลม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการฝึกปฏิบัติเครื่องลมของนักเรียนวงโยธวาทิต ดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมที่ปฏิบัติเครื่องลม ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกปฏิบัติเครื่องลม แบบประเมินประสิทธิผลในการฝึกปฏิบัติเครื่องลม และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า : 1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกปฏิบัติเครื่องลมของนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.63, S.D. = 0.25) และประสิทธิภาพของแบบฝึกหัด (Exercise) เพลงฝึกหัด (Etude) และบทเพลง (Piece) อยู่ที่ระดับเหมาะสมมาก ( = 4.43, S.D. = 0.25) 2. ผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการฝึกปฏิบัติเครื่องลมก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติทักษะด้วยรูปแบบการฝึกปฏิบัติเครื่องลม มีค่าเท่ากับ 82.67/82.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติเครื่องลมหลังการฝึกสูงกว่าก่อนฝึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( = 34.297*) 3. นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึกปฏิบัติเครื่องลม อยู่ที่ระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.25, S.D. = 0.77) คำสำคัญ: รูปแบบการฝึกปฏิบัติ, เครื่องลม, วงโยธวาทิต Abstract The purpose of this research was to 1) Study the efficiency of the wind instruments practice model of the marching band students in Buriram Phitthayakhom School Buri Ram province, 2) Compare the achievement of the wind instruments practice model before and after the wind instruments training with the wind instruments training model, and 3) Study the satisfaction with the wind instruments training model of the marching band students. Conduct participatory action research (PAR) using specific sampling methods. The sample population is 15 of the marching band students of Buriram Pitthayakhom School who practice wind instruments, Secondary education level 4-6, semester 2, academic year 2018. The instruments are an evaluation of the efficiency of the wind instruments training model. Assessment form for the effectiveness of wind instruments training and satisfaction assessment forms. The statistics used are percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test. The research found that; 1. The efficiency of the wind instruments training model of the marching band students in Buriram Phitthayakhom School Buri Ram province is at the most suitable level, average 4.63, and the efficiency of the exercise songs, the apprentices and the songs were at the very suitable level, with an average of 4.43. 2. The achievement of the wind instruments training model before and after the wind instruments training practice was 82.67 / 82.78, which is higher than the specified criteria. And the wind instruments achievement after training was higher than before training. Statistical significance at the level of .05 ( = 34.297 *). 3. The Buriram Phitthayakhom School Buri Ram Province marching band students are satisfied with the practice of air wind instruments at high level, average 4.25. Key Words: Practices, Wind Instruments, Marching Band.

บรรณานุกรม

Chamonman, U. (2002). The development of basic education curriculum and local curriculum to student-cantered teaching. Funny Printing House. [in Thai] Charoenaram, A. (2016, 29 May). Interview. Senior Professional Level Teachers (K 3 Teachers) at Huai Rat Pitthayakhom, Huai Rat District, Buri Ram Province. [in Thai] Choksiri, Ch. (29 May 2016). Interview. Senior Professional Level Teachers (K 3 Teachers) at Buriram Pitthayakhom School, Muang District, Buri Ram Province. [in Thai] Karuram, S. (29 May 2016). Interview. Senior Professional Level Teachers (K 3 Teachers) at Phattharobophit, Muang District, Buri Ram Province. [in Thai] Khunsongkram, T. (2012). A study of Thai country music arrangement concept of the national artist: Prayong Chuenyen. Buriram: Music Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. [in Thai] ______. (2018). A study on using local wisdom in music learning management in secondary schools, Muang district, Buriram province. Buriram: Music Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. [in Thai] Kongsombat, C. (2016). The report on learning documents development for art class 4 (Music subject), course code A. 22102, Secondary school year 2. Srichompoowittaya School, Secondary Educational Service Area Office, Zone 21, Bueng Kan Province. [in Thai] Laddaklom, W. (1999). The study of the choir practice efficiency in the MSID 102 course, Mahidol university. Master's Thesis. Department of Music Education, Graduate School, Mahidol University. [in Thai] Naktae, S. (2012). A study of the trumpet practice style efficiency of Suranareewittaya school marching band students, Nakhon Ratchasima province. Master's thesis. Department of Music Education, Graduate school, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. [in Thai] Panchaiyaphum, H. (1999). The study of teaching series on structures prosody in music through listening skills efficiency for first year students of Payap University. Master's thesis, Department of Music Education, Graduate School, Mahidol University. [in Thai] Pawaphusako, S. (2009). The western music 2 teaching guide development, saxophone practice level 4 intermediate year 1. Thesis Master of Arts Course, Kalasin College of Dramatic Arts, Faculty of Music, Mahasarakham University. [in Thai] Phaetthayawong, T. (1998). The study of musicians training and selection plan for the high school marching band. Master of Arts Thesis, Department of Music Education, Graduate school, Mahidol University. [in Thai] Phatthanachai, D. (1998). The results of using music teaching set of the introduction to western music notes on the academic achievement of students with different learning styles. Bangkok: Srinakharinwirot University, Prasanmit. [in Thai] Phonwattananukul, C. (2003). Academic achievement of secondary 1 students of the computer-assisted lesson on the brass instruments type. Master's thesis, Department of Educational Technology, Graduate school Kasetsart University. [in Thai] Praphatrangsee, S. (2007). The music practice process (Woodwind group) case study: Pre-college students college of music, Mahidol University. Master of Arts Education Thesis, Music Program, Graduate School, Mahidol University. [in Thai] Srisaard, B. (2011). Preliminary research (9th ed). Bangkok: Suveiriyasarn. Thaikruawan, J. (2006). The development of Thai music teaching and learning activities using the stringed instrument band skill set, Phonthancharoenwit School. Bangkok: Srinakharinwirot University Prasarnmit. [in Thai] Wirosawat, S. (2004). The Kutrangnakornkong set STAD learning plan developing of art learning group, secondary school year 1. Bangkok: Srinakharinwirot University, Prasanmit. [in Thai]

หน่วยงานการอ้างอิง

https://www.bru.ac.th/humanities-social-sciences-faculty/

About the author

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น