เข้าร่วมร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “RESILIENCE FOR NEVER NORMAL ERA”
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 รูปแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM

การนำเสนอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ความคิดเห็น