โครงการอบรมการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์อย่างง่าย ด้วย WordPress

นางสาวขวัญ สมยินดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ อบรมการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์อย่างง่าย ด้วย WordPress ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จัดขึ้นโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เกิดทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีความรู้เบื้องต้นในการสร้างสารสนเืทศผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ ได้ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น

 

ความคิดเห็น