วันอาสาฬหบูชา 2564 ประวัติวันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางศาสนา

วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย ในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 

วัดธรรมธีราราม หรือวัดป่าหลังโรงเลื่อย ตั้งอยู่ข้างโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ และประกาศจัดตั้งวัด วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๑
โดยการนำของพระเดชพระคุณ พระธรรมธีรมุนี(เป้า) ในขณะท่านดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าอาวาสวัดกลางบุรีรัมย์ (พระอารามหลวง) ได้เล็งเห็นที่ดินกว้างขวางซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์
จากนั้นจึงได้เสนอเรื่องขอสร้างวัดพร้อมด้วยหลักฐาน แผนผัง ไปยังกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เหตุผลประกอบการขอจัดตั้ง เพราะพุทธศาสนิกชนหมู่บ้านชุมเห็ด หมู่บ้านมะค่า (ปัจจุบันหมู่บ้านชุมทอง) หมู่บ้าน(ชุมชน)หน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ยังไม่มีวัดสำหรับบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนา ให้ตั้งวัดขึ้นได้ตามความประสงค์แล้วนั้น และเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณ พระธรรมธีรมุนี จึงได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดธรรมธีราราม”

ความคิดเห็น