อาจารย์จุฑามาศ  พรหมทอง นำนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาในวันที่ 7 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น