ร่วมโครงการการประชุมวิชาการ (Conference)ให้ครูกลุ่มสาระภาษาไทยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ ๔ (บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๔) รอบ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ อาคารสิริวิชญากรชั้น ๒ ๕ระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น