นางสาวขวัญ สมยินดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ ติดตามการพัฒนา และดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หองส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา จัดโดย สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น