เข้าร่วมอบรมโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG MOVE) ทั้ง 10 มหาวิทยาลัยนำร่องของประเทศไทย ปี 2566 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

 

ความคิดเห็น