ผู้วิจัย

บัณฑิต ฉาไธสง1* อานุพัฒน์ พูนแก้ว2 และ สกรณ์ บุษบง3

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการพัฒนาระบบจัดการงานบุคลากรกรณีศึกษาโดยระบบแบ่งเป็นสองส่วน คือ เว็บแอปพลิเคชัน และโมบายแอปพลิเคชัน การทำงานของระบบเริ่มจาก ขั้นตอนแรกเพิ่มข้อมูลพนักงาน จากนั้นเพิ่มข้อมูลโครงงานเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนถัดมา คือ การเลือกผู้รับผิดชอบโครงการ จากนั้นผู้รับผิดชอบโครงงานจะเลือกทีมผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนสุดท้าย คือการมอบหมายงานสามารถทำได้โดยให้หัวหน้าทีมเพิ่มงานให้พนักงานผู้รับผิดชอบ โดยสามารถระบุรายละเอียดงานพร้อมแนบไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งจะมีรายงานสำหรับดูข้อมูลจำนวนงานในโครงการทั้งหมด จำนวนงานคงเหลือ จำนวนงานที่แล้วเสร็จ และจำนวนงานที่ถูกยกเลิก สามารถแนบไฟล์เอกสารของโครงการได้ นอกจากนี้ในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันสามารถแสดงข้อมูลพนักงาน ข้อมูลงาน ข้อมูลบริษัทลูกค้า และสามารถส่งข้อความโต้ตอบได้ ผู้พัฒนาได้ทำการประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของระบบจากผู้ใช้งานค่าเฉลี่ยโดยรวมของระบบมีคะแนนได้ค่าเฉลี่ย 3.58 คะแนน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม

นายฐิติกร บุญราศี. (2554).ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่. สืบค้น 5 มกราคม 2564. ค้นจาก. https://planning2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_planning/File20121115132159_21417.pdf วณิชชัย วิโรจน์ชัยกล วัชรพงศ์ สุภาพ และอติเทพ ผาบน. (2561).ระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบุคคล. สืบค้น 5 มกราคม 2564. ค้นจาก. https://e-research.siam.edu/kb/program-database-management-system-for-ep-it-solution/ บดี สังข์ทอง และบุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์. (2562).ระบบการจัดการการบันทึกการทำงานประจำวัน. สืบค้น 5 มกราคม 2564. ค้นจาก. http://paj.pit.ac.th/index.php/paj2014/article/view/214/179 ภาวิน ชินะโชติ ทองฟู ศิริวงศ์ ภาณุ ชินะโชติ ภาวิทย์ ชินะโชติ และพระมหาทองเชิด กตปุญโญ. (2561).ระบบสารสนเทศใน งานด้านทรัพยากรมนุษย์. สืบค้น 5 มกราคม2564. ค้นจาก. https://so04.tcithaijo.org/index.php/yri/article/view/202873/141498

บทความนี้เป็นการพัฒนาระบบจัดการงานบุคลากรกรณีศึกษาโดยระบบแบ่งเป็นสองส่วน คือ เว็บแอปพลิเคชัน และโมบายแอปพลิเคชัน การทำงานของระบบเริ่มจาก ขั้นตอนแรกเพิ่มข้อมูลพนักงาน จากนั้นเพิ่มข้อมูลโครงงานเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนถัดมา คือ การเลือกผู้รับผิดชอบโครงการ จากนั้นผู้รับผิดชอบโครงงานจะเลือกทีมผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนสุดท้าย คือการมอบหมายงานสามารถทำได้โดยให้หัวหน้าทีมเพิ่มงานให้พนักงานผู้รับผิดชอบ โดยสามารถระบุรายละเอียดงานพร้อมแนบไฟล์ต่าง ๆ
ซึ่งจะมีรายงานสำหรับดูข้อมูลจำนวนงานในโครงการทั้งหมด จำนวนงานคงเหลือ จำนวนงานที่แล้วเสร็จ และจำนวนงานที่ถูกยกเลิก สามารถแนบไฟล์เอกสารของโครงการได้ นอกจากนี้ในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันสามารถแสดงข้อมูลพนักงาน ข้อมูลงาน ข้อมูลบริษัทลูกค้า และสามารถส่งข้อความโต้ตอบได้
ผู้พัฒนาได้ทำการประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของระบบจากผู้ใช้งานค่าเฉลี่ยโดยรวมของระบบมีคะแนนได้ค่าเฉลี่ย 3.58 คะแนน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ไฟล์แนบ

pdf 2726-บัณฑิต ฉาไธสง และคณะ

ขนาดไฟล์ 230 KB | จำนวนดาวน์โหลด 597 ครั้ง

ความคิดเห็น