ร่วมโครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนได้ผลงานวิชาการ และบริการแก่ชุมชน” รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564

ความคิดเห็น