วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม  2564  สาขาวิชาภาษาไทยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม PLC แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของคณะครูที่บรรจุในโครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 5 เพื่อให้ครูและคณาจารย์นิเทศก์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4 นวัตกรรม

 

กิจกรรมวันนี้เน้นการนำเสนอของครูคืนถิ่นที่คณาจารย์นิเทศก์เลือกนำเสนอ  สายนิเทศละ 1 คน รวม 12 สาย 12 คน จากครูทั้งหมด 24 คน คณาจารย์นิเทศก์ 12 คน แล้วอาจารย์นิเทศก์ดำเนินการให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อไปจัดการเรียนรู้ในลำดับต่อไป

 

นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกตัวแทนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อไปนำเสนอในระดับคณะ ซึ่งคณะครุศาสตร์จะได้ดำเนินการจัด PLC ในลำดับถัดไป

 

ความคิดเห็น