โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ อาคาร ๑๙ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น