วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ร่วมกิจกรรมอบรมเรื่องศัตรูพืช กลุ่มเกษตรปลอดภับ ณ บ้านดอนหวาย อ.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น