วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ได้ดำเนินการทิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่บรรจุในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่งที่ 5 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 รอบนิเทศติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีครูในความรับผิดชอบจำนวน 2 ท่าน คือ คุณครูวัลลภา  น้อยสี  และคุณครูปณิดา  ชิงชัยชนะ  ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. แบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

ในการนิเทศติดตามครั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการ 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ การบูรณาการภาษาต่างประเทศ  บูรณาการเทคโนโลยี บูรณาการชุมชนเป็นฐาน และการบูรณาการปัญหาเป็นฐาน ซึ่งได้ให้ข้อเสนอและแนะนำที่ให้ครูสามารถปรับแผนการเรียนที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกิจกรรมทุกแผนได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน

 

นอกจากนี้ยังได้ปรับแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ เช่น จุดประสงค์การเรียนรู้  วิธีการสอน การออกแบบการวัดผล เครื่องมือวัดผล และการประเมิน ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ช่วยให้ครูสามารถเห็นภาพการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของตน เพื่อนำไปจัดการเรียนรู้ในช่วง เดือนกรกฏาคม 2564  ซึ่งจะได้ดำเนินการนิเทศติดตามในโอกาสถัดไป

ความคิดเห็น