วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 7.30-17.30 น. นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาทำกิจกรรมสำรวจและวางผังพื้นที่แหล่งเรียนรู้แฝก ณ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ ร่วมกับ อ.ดร.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล และ อ.ณรงค์เดช ยังสุขเกษม

ความคิดเห็น