รับฟังการถ่ายทอดสดรายการ Thai MOOC Talk Returns 2021
Empowering Next Normal Online Education: การพัฒนา Thai MOOC สู่สมรรถนะวิชาชีพ (ครั้งที่ 10) Facebook live
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
วิทยากร
1. นางสาวจุลลดา มีจุล (รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์ (สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย)
4. ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)
จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

ความคิดเห็น