ติดตั้ง และจัดทำระบบ กล้องวงจรปิด

นางสาวขวัญ สมยินดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมนายชัยวัฒน์ เพ็งกรูด ได้ดำเนินการติดตั้ง และทดสอบระบบกล้องวงจรปิด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 5 ห้อง ได้แก่ 1821 1822 1844 1845 1846 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการบริหารด้านบุคคล ในการดูแลความปลอดภัย รักษาทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น