22 มิถุนายน 2564 : ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่เส้นทางการค้าโบราณ(ห้วยราช-สนวน-สวายจีก) จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอห้วยราช

 

ความคิดเห็น