เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ห้องประชุมชั้น 2   วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564

ความคิดเห็น