โครงการ “วิธีการเลือกส่งผลงานทางวิชาการในรูปแบบใหม่ และเขียนตำราที่พิชิตใจผู้ทรางคุณวุฒิในศาสตร์ของคณะวิทยาการจตัดการ
ในวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น