วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ได้ทำหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ให้คำแนะนำแก่ครูที่บรรจุรับราชการปี พ.ศ. 2563 ในโครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 5) จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย คุณครูปณิดา ชิงชัยชนะ โรงเรียนบ้านกุดโคลน และคุณครูวัลลภา น้อยสี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 2 ในระบบออนไลน์

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งได้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมร่วมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศก์และครูที่บรรจุในโครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ พร้อมนัดหมายขั้นตอนการปฏิบัติในลำดับต่อไป และกิจกรรมที่ 2 เป็นการให้คำแนะนำในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่ได้รับมอบหมายให้ทำการนิเทศ โดยเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ คือ ครูได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการเขียนแผนจะต้องบูรณาการ 4 นวัตกรรม ประกอบด้วย CLIL+PBL+CBL+TPACK

ความคิดเห็น