(6 มิ.ย. 64) ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาสังคม วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของท่านอาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาค กศ.บป. รุ่น 32

ความคิดเห็น