วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ประสานงานกับ นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เกี่ยวกับสารสนเทศเกษตรกรผู้ปลูกแฝกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ ดร.คคนางค์ ช่อชู และ ดร.เมษยา บุญสีลา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (สารสนเทศแฝกและสายพันธุ์แฝก)

ความคิดเห็น