วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักส่งเสริมส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียบ ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการอบรมการจัดทำข้อสอบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งเป็นการทำข้อสอบในระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยในภาคเช้า วิทยากรโดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ  และภาคบ่ายเป็นการใช้งาน MS Teams

ความคิดเห็น