วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 7.30-17.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T กลุ่ม ID10) ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างต้นแบบเพื่อพัฒนาหรือยกระดับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ (กลุ่มเกษตรปลอดภัย) ในหัวข้อ “ความสำคัญของเกษตรปลอดภัยและการบำรุงดิน” โดยวิทยากร นายสุรพงษ์ ทองเชื้อ และ อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ดอนหวาย

ความคิดเห็น