โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความคิดเห็น