วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 13.30-14.30 น. เข้าร่วมประชุมแบ่งความรับผิดชอบและเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่งานส่งเสริมการยื่นขอ GI ทุเรียนน้ำแร่ภูเขาไฟ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ความคิดเห็น