วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมโครงการที่จัดโดยสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ Thai MOOC & BRU MOOC: สู่ทางเลือกการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านออนไลน์ในยุค New Normal ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณชนากานต์ ปิ่นวิเศษ จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thai MOOC) บรรยาย เรื่อง “ลงลึก ติดตามโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรระยะสั้นใน Thai MOOC” และ อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่อง “BRU MOOC สู่การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ในยุค Viral Disruption” เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2

โครงการนี้ทำให้เข้าใจแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นการรับมือการศึกษาในโลกอนาคตที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะการพัฒนาบทเรียนบนฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า BRU MOOC 

 

ความคิดเห็น