การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สำหรับนักวิจัย) การอบรมการใช้งานระบบ Niis สำหรับนักวิจัย ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ความคิดเห็น