โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์อย่างง่ายด้วย WordPress” ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (อบรมแบบออนไลน์) สำหรับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น