โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

และการกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคน 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

U2T การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย/ไหมทอมือเพื่อยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลายอัตลักษณ์ ได้แก่ดอกลำดวน และสายน้ำชี

ความคิดเห็น