โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (ครั้งที่1)

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564

 ณห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9  ตึกวชิราลงกรณ์ (อาคาร15)

 

       

ความคิดเห็น