เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (ครั้งที่ 1)”
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น 9) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น