เทคนิคการเขียนบทความ/ตำรา/หนังสือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ “พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ครั้งที่ 4
พบกับ เวทีอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย
ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความ/ตำรา/หนังสือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
โดย ศ.ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ ราชบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. ดุสิต อธินุวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ความคิดเห็น