ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมออนไลน์ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 “การอบรมเพื่อยื่นขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเสษ สาขาวิศวกรรมโยธา”

 

ความคิดเห็น