วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอแนะรายละเอียดและตัวชี้วัดโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ร่วมกับกรรมการหลักสูตร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 18

ความคิดเห็น