วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยเรื่อง การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์และจัดทำสารสนเทศน้ำใต้ดินในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

ความคิดเห็น