ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 เป็นวิทยากรอบรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม Geogebra ให้กับนักเรียนห้องพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ความคิดเห็น