วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.30-16.00น. ประชุมเตรียมความพร้อมการนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรุ้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น