เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2364 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย MIT App Inventor ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SMT ) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ความคิดเห็น