วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.00 น. เข้าร่วมประชุมโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานก่อสร้าง อาคาร 1 ชั้น 1

ความคิดเห็น