24 มีนาคม 2564 นำทีมนักศึกษายุวชนอาสา ลงพื้นที่ถอดบทเรียนและทบทวนบทวีดิทัศน์รูปแบบของการเล่าเรื่อง  (story telling)ร่วมกับชุมชนลำดวนใต้ ตำบลลำดวน และชุมชนบ้านกระโดน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อวางแผนการถ่ายทำ  ในโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564)

 

ความคิดเห็น