21 มกราคม 2564 ให้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศและแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนกระสังพิทยาคม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขอขอบคุณ คณะครูนักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม และศิษย์เก่าที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ แนะแนวศึกษาต่อ ครั้งนี้

 

ความคิดเห็น