วิทยากรอบรม เรื่อง “พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองหว้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองหว้าสามัคคี ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ 2564 :วิศวกรสังคม ณ บ้านหนองหว้าสามัคคี ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์  2564

ความคิดเห็น