“นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 30 ตุลาคม 2563”

 

ความคิดเห็น