โครงการส่งเสริมความผูกพัน สานสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร และสืบสานวัฒนธรรมทไทย ส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ ประจำปี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น1 อาคาร12 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ความคิดเห็น