วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการรับรองสถาบันฯ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปีการศึกษา 2564 จากสภาการพยาบาล

 

ความคิดเห็น